Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Rychlý přehled pro ty, kdo neradi čtou dlouhé "právnické" texty (výběr - zkrácená verze)

 

 • Když vložíte do košíku zboží, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte kupní smlouvu.
 • Máte možnost u nás nakoupit bez registrace nebo se u nás zaregistrovat, vaše údaje nikomu neposkytneme.
 • Od kupní smlouvy můžete odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů, zboží je třeba předat osobně nebo prokázat, že jste je odeslali na naši adresu.
 • Přebíráte-li balíček od dopravce, zkontrolujte neporušenost obalu. Poškozené balíčky nepřebírejte, okamžitě je reklamujte u dopravce (Česká pošta).
 • Kontaktní adresa sloužící i pro zasílání vráceného zboží: Hana Svobodová, Abby kosmetika, Raichlova 2610/11, 150 00 Praha 5, e-mail info@abby-kosmetika.cz, telefonický kontakt 733 708 699.

Naši zákazníci si dlouhodobě pochvalují skvělý servis, péči o zákazníky i vstřícné jednání. Nemusíte se bát v našem e-shopu nakupovat. Přesto Vám doporučujeme věnovat pár minut Vašeho času a prostudovat si níže uvedené Obchodní podmínky (Nákupní řád) v kompletním znění dle zákona.


NÁKUPNÍ ŘÁD - OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu Hana Svobodová, Abby kosmetika

se sídlem Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5

identifikační číslo: 69831211

zapsané v Živnostenském rejstříku od 1. 7. 2000, evidenční číslo ŽL 310013-26649-00

pro prodej zboží v e-shopu umístěném na internetové adrese www.abby-kosmetika.cz

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 4. Cena, platební podmínky a způsob dopravy
 5. Dodací lhůta
 6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží
 7. Záruka a práva z vadného plnění
 8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Hana Svobodová, Abby kosmetika, se sídlem Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 69831211, DIČ CZ6857161300, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. 7. 2000, evidenční číslo ŽL 310013-26649-00 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.abby-kosmetika.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že je akceptuje. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Hana Svobodová, Abby kosmetika) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

b) Objednávka učiněná prostřednictvím formuláře na stránkách internetového obchodu www.abby-kosmetika.cz nebo prostřednictvím telefonu je považována za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající bez prodlení potvrdí kupujícímu obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku a tím odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Při objednávce jsou požadovány nezbytné platné identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, mailová adresa). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a pro doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů.

Prodávající prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich ochranu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádným dalším osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předány v minimálním rozsahu nutném pro úspěšné doručení zboží. Další výjimkou je předání e-mailu zákazníka po uskutečnění objednávky společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na e-mailovou adresu kupujícího bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může kupující hodnotit kvalitu služeb e-shopu www.abby-kosmetika.cz, s čímž kupující výslovně souhlasí. V případě, že se zákazník přihlásí k odebírání e-mailů "Novinek", dává tím souhlas k zasílání zpráv - obchodních sdělení našeho e-shopu. Z tohoto zasílání obchodních sdělení je možné se jednoduše odhlásit zadáním registrovaného e-mailu do pole "Novinky e-mailem" na stránkách www.abby-kosmetika.cz. Více o ochraně osobních údajů ZDE.

c) Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

d) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně nákupního řádu), event. s osobami, které do objednávky uvednou neplatné údaje (adresu, e-mail, telefonní číslo). Prodávající má právo si objednávku telefonicky ověřit.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu jím objednané zboží z www stránek prodávajícího a závazek kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, ceny, barevná provedení a ostatní údaje obsažené na www stránkách firmy Hana Svobodová, Abby kosmetika, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě (objednávce) výslovně uvedeny jako závazné. Hana Svobodová, Abby kosmetika (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Je-li u výrobku uveden termín "unboxed", zákazník bere na vědomí, že zboží není zabaleno v papírové krabičce. Tato skutečnost nemá vliv na obsah výrobku, jeho množství i kvalita je stejná. Výrobek je určen pro osobní spotřebu a jeho cena je podstatně nižší.

Je-li u výrobku uveden termín "tester", zákazník bere na vědomí, že zboží není zabaleno v originální krabičce s potiskem, u parfémů může navíc chybět plastový kryt rozprašovače. Zboží je zabaleno v bílé či kartonové krabičce bez potisku, případně s potiskem "tester" nebo "demonstration", event. může být i bez krabičky. Tato skutečnost nemá vliv na obsah výrobku, jeho množství i kvalita je stejná. Výrobek je určen pro osobní spotřebu a jeho cena je podstatně nižší.

Chcete-li výrobek zakoupit jako dárek, neobjednávejte zboží označené "unboxed" nebo "tester".

Zákazník bere na vědomí, že barevné vyobrazení produktu na www stránkách nemusí zcela odpovídat skutečné barvě produktu. Vyobrazení na www stránkách může být zkresleno např. neoptimálním nastavením monitoru zákazníka nebo může mít další příčiny, které prodávající nemůže nijak ovlivnit.

Naše stránky jsou orientované na zákazníky, kteří v minulosti již daný produkt zakoupili nebo jsou s produktem obeznámeni. Počítáme s tím, že zákazníci ví, jak používat daný produkt péče o tělo, jak voní daný parfém nebo jaká je barva daného líčidla. Pokud jste omylem objednali něco jiného než jste chtěli, můžete nám zboží samozřejmě vrátit. Určité druhy zboží je ale možné vrátit jen v případě, že je toto zboží nepoužité, viz oddíl 6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Žádost o potvrzení objednávky bude prodávajícím zaslána e-mailem na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v Registračním formuláři nového zákazníka nebo na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla prodávajícímu doručena objednávka příslušného zboží.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) V případě závažného porušení Nákupního řádu / Obchodních podmínek (např. pokud zákazník v minulosti nepřevzal objednané a odeslané zboží, balík se vrátil zpět, načež prodávajícímu vznikla škoda na dopravném) si prodávající vyhrazuje právo zaslat zboží pouze po platbě předem.

4. Cena, platební podmínky a způsob dopravy

Všechny ceny uvedené na stránkách obchodu www.abby-kosmetika.cz jsou s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Ceny uvedené na stránkách www.abby-kosmetika.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, změny DPH, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Faktura bude kupujícímu předána spolu se zbožím (je součástí zásilky). Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, není-li dohodnuto jinak.

Náklady na poštovné, které si kupující sám zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.abby-kosmetika.cz.

Prodávající je dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu škody, tedy vzniklých nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty jako "Balík do ruky", "Balík na poštu" nebo "Balík Do balíkovny". Níže uvedená specifikace a ceny poštovného platí pouze na adresy v České republice.

K ceně zboží do částky 1.999,-Kč (jeden tisíc devět set devadesát devět korun českých) je připočítána cena poštovného ve výši 125,-Kč (jedno sto dvacet pět korun českých), je-li zboží zasíláno na dobírku (Balík do ruky, Balík na poštu). U Balíku Do balíkovny na dobírku činí tato částka 70,-Kč.

K ceně zboží do částky 1.999,-Kč (jeden tisíc devět set devadesát devět korun českých) je připočítána cena poštovného ve výši 90,-Kč (devadesát korun českých), je-li zboží zaplaceno předem převodním příkazem na účet prodávajícího (Balík do ruky, Balík na poštu). U Balíku Do balíkovny činí tato částka 35,-Kč při platbě předem převodem na účet. 

K ceně zboží od částky 2.000,-Kč (dva tisíce korun českých) výše není poštovné účtováno (platí pro Balík do ruky, Balík na poštu i Balík do balíkovny). 

Balné není k ceně zboží účtováno.

Veškeré platební podmínky a způsoby dopravy jsou platné pouze pro zasílání zboží na adresy v České republice.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

Objednávky do 1.999,-Kč: zasíláme jako Balík do ruky, Balík na poštu nebo Balík Do balíkovny na adresy v ČR:

•platba předem převodem na účet 35,-Kč (Balík Do balíkovny) nebo 90,-Kč (Balík do ruky, Balík na poštu)
•platba dobírkou 70,-Kč (Balík Do balíkovny) nebo 125,-Kč (Balík do ruky, Balík na poštu)

Objednávky od 2.000,-Kč, zasíláme jako Balík do ruky, Balík na poštu nebo Balík Do balíkovny na adresy v ČR:

•žádné poštovné neplatíte

Zasílání zboží na Slovensko a do jiných zemí bohužel není v současné době možné. Zákazníci ze zahraničí leckdy nechtěli brát na vědomí, že jim mohou být jejich místními úřady účtovány další poplatky (např. od Slovenské pošty, Colnej správy apod.). 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je k dispozici, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta u zboží, které není k dispozici a je u dodavatelů teprve objednáváno, činí 10-30 kalendářních dnů od obdržení závazné objednávky kupujícího. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (celní řízení, ztracená zásilka, včasné nedodání ze strany České pošty atd.).

Kupující je povinen ihned při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem doručenou zásilku (neporušenost zásilky, poškozený obal apod.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí otevřené nebo jinak poškozené zásilky, je však povinen učinit o tom zápis ve škodním protokolu dopravce a tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu (telefonem či e-mailem). Převezme-li kupující otevřenou nebo jinak poškozenou zásilku, prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou na dodaném zboží ani odpovědnost za dodání neúplného množství a druhu objednaného zboží.

6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Kupující má právo od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit i bez udání důvodu a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Vrátit je možné pouze zboží NEPOUŽITÉ. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy) zboží, které od něho obdržel. Lhůta pro vrácení zboží do e-shopu je tedy 14 dní ode dne, kdy zákazník oznámí, že odstupuje od smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, kterým je Hana Svobodová, Abby kosmetika, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. 7. 2000, evidenční číslo ŽL 310013-26649-00, IČO 69831211, DIČ CZ6857161300, telefon 733 708 69, e-mailová adresa info@abby-kosmetika.cz. Informaci o odstoupení od uzavřené smlouvy musí kupující doručit prodávajícímu písemnou formou (dopisem, e-mailem). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Formulář si můžete stáhnout zde

V případě, kdy je na základě jedné smlouvy (jedné objednávky) dodáváno více kusů zboží nebo je zboží dodáváno po částech, platí následující ustanovení. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno, případně poškozeno nebo byla-li jinak snížena jeho hodnota. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, které již bylo zákazníkem vyzkoušené a jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, makeupy, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.).

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Rozhodne-li se kupující od smlouvy odstoupit, je jeho povinností nepoškozené zboží bez známek používání či opotřebení zaslat zpět v uvedené lhůtě spolu s fakturou prodávajícímu, a současně sdělí prodávajícímu písemnou formou (postačí elektronickou poštou), že využívá svého práva na odstoupení od smlouvy. V odstoupení od smlouvy musí být označena objednávka (zejména datum jejího odeslání prodávajícímu), druh a množství zboží a veškeré identifikační údaje kupujícího. 

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží na adresu prodávajícího:

Hana Svobodová, Abby kosmetika, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5.

Zboží je bezpodmínečně nutné dobře zabalit do pevné krabičky vyložené výplní, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, aby bylo zboží prodávajícímu doručeno ve stejném stavu, v jakém jej prodávající odesílal kupujícímu. Zcela nevhodné je zaslání v obálce či bublinkové obálce - vždy dojde minimálně k poškození obalu zboží. Věnujte prosím balení zboží náležitou pozornost. Zboží doporučujeme pojistit. Zboží nelze zaslat formou dobírky - nebude převzato. 

V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí, resp. podmínek odstoupení, má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo přiměřeně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět (při poškození či zničení zboží).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy budou kupujícímu ve lhůtě do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy prodávající přijal (tímto jsou míněny náklady na dodání zboží kupujícímu, nikoliv náklady související s dopravou zboží při jeho vracení zpět prodávajícímu). Vrácení platby proběhne stejným způsobem, jakým kupující prodávajícímu původně za zboží zaplatil, nedohodnou-li se na jiném způsobu. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu skutečně odeslal."

7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

Na dodávané zboží je poskytována záruka v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo na jiné vady zboží, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, poškozením ohněm, vodou, nevhodnou skladovací teplotou či účinky slunečního záření.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

c) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

d) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání (Hana Svobodová, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5).Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

e) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Podmínky uplatnění reklamace:

1) Reklamaci je třeba uplatnit neprodleně po zjištění vady u prodávajícího písemnou formou (postačí e-mailem) a to s uvedením data odeslání objednávky reklamovaného zboží, data dodání reklamovaného zboží, označení reklamovaného zboží, přesného popisu vady zboží a návrhem na vyřízení reklamace (výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy).

2) Reklamované zboží je kupující současně povinen doručit prodávajícímu spolu s kopií faktury a dodacího listu na adresu: Hana Svobodová, Abby kosmetika, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5.

Zboží je bezpodmínečně nutné dobře zabalit do pevné krabičky vyložené výplní, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, aby bylo zboží prodávajícímu doručeno ve stejném stavu, v jakém jej prodávající odesílal kupujícímu. Zcela nevhodné je zaslání v obálce či bublinkové obálce - vždy dojde minimálně k poškození obalu zboží. Věnujte prosím balení zboží náležitou pozornost. Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku - nebude převzato. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující.

O oprávněnosti uplatněné reklamace rozhoduje prodávající, který je současně povinen vyrozumět elektronickou poštou kupujícího o rozhodnutí o reklamaci a to ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od splnění obou shora uvedených podmínek reklamace. V případě oprávněné reklamace bude postupováno v souladu s návrhem kupujícího na vyřízení reklamace (výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy a vrácení částky za zboží včetně nákladů na dodání). Dopravu reklamovaného nebo vyměněného zboží zpět kupujícímu hradí prodávající. V případě oprávněné reklamace hradí přepravu reklamovného zboží od kupujícího k prodávajícímu prodávající, a to v částce nejlevnějšího způsobu dodání zboží, které kupující nabízí. Jestliže kupující pri zaslání zboží prodávajícímu zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který kupující nabízí, vrátí kupující prodávajícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu. Dopravu reklamovaného zboží v takovém případě hradí kupující.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že každý spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Každý spotřebitel se může s mimosoudní stížností obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/ , více o podání stížnosti či podnětu zde.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k odběru a zaplacení objednaného zboží.

Platné od 19. června 2008

Aktualizace cen přepravného 27. 9. 2011

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek 14. 5. 2012

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek 10. 1. 2014

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek 28.12.2015

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Chráníme vaše data

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a v souladu s našimi Obchodními podmínkami. 

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání. Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je Hana Svobodová, Abby kosmetika, IČ 69831211, DIČ CZ6857161300 se sídlem Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5, Česká republika (dále jen: „správce"). E-mail správce je: info@abby-kosmetika.cz 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme? 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.

Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah). 
Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti.
V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat. 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a konání dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Jaká data od vás můžeme požadovat?

Pro vyřízení vaší objednávky od vás potřebujeme znát jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, e-mail a telefonní číslo, abychom s vámi mohli komunikovat a zakázku vyřídit k vaší naprosté spokojenosti. V případě vyzvednutí objednávky uhrazené předem převodem na účet, při vyzvednutí zboží pro někoho jiného nebo při proplacení dobropisu od vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu. Bez jeho předložení vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat.

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání či využívání našich služeb a produktů, rozdělujeme do dvou skupin:

- anonymizované
- neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Jsou to zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference apod. - tyto údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu atd. - tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňujících požadavky na GDPR a na interním firemním úložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Pro vyřízení vaší objednávky a dodání zboží na vámi určené místo s vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje, které získáme vaší registrací (buď jednorázovou nebo trvalou). Tato data můžete po přihlášení se k svému účtu na stránkách www.abby-kosmetika.cz editovat nebo mazat. Pokud chcete vaši registraci zcela zrušit, pošlete nám prosím e-mail na naši adresu info@abby-kosmetika.cz

Neshromažďujeme žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy nám tato data poskytnete sami dobrovolně svojí registrací za účelem využívání služeb internetového obchodu www.abby-kosmetika.cz,  účastníte se průzkumů, hlasování, máte zájem o zasílání našich "Novinek" apod. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou nikdy předány ani prodány třetí straně a vždy s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Na stránkách e-shopu www.abby-kosmetika.cz si vyhrazujeme právo provádět analýzy o chování uživatelů a návštěvníků našich stránek, jako například měření návštěvnosti, měření počtu uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, a to vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.

Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu.

Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb, uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Odběr Novinek

V případě zájmu o odběr našich Novinek potřebujeme znát vaši e-mailovou adresu, jejímž jste majitelem, a váš souhlas s odebíráním Novinek. Tyto informace shromažďujeme pouze z toho důvodu, abychom vám mohli Novinky zasílat a měli zaevidován váš souhlas. Data nebudou poskytována třetím osobám. Objednávku Novinek a souhlas s uložením vaší e-mailové adresy můžete samozřejmě kdykoliv zrušit (o tomto Vašem požadavku nás můžete informovat e-mailem na adrese info@abby-kosmetika.cz).

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran

V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nikomu je nesdělujeme. Výjimkou je tedy předání e-mailu zákazníka po uskutečnění objednávky provozovateli portálu Heureka pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky" a předání jména a příjmení, adresy, e-mailu a telefonního čísla zákazníka po uskutečnění objednávky společnosti Česká pošta a to pouze v případě, kdy zákazník zvolí zaslání zboží Českou poštou.

Na e-mailovou adresu kupujícího bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán provozovatelem portálu Heureka odkaz na dotazník, ve kterém může kupující hodnotit kvalitu služeb e-shopu www.abby-kosmetika.cz, s čímž kupující výslovně souhlasí. Na mailovou adresu zákazníka a na mobilní telefon zákazníka (ve formě SMS) budou odeslány Českou poštou údaje o odeslání, doručování, respektive uložení balíčku, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám jde vždy jen o poskytnutí údajů v nezbytném rozsahu, a to pouze důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující účetní služby.

Jak můžete chránit své údaje vy sami?

Zvolte si silné heslo. Jednoduché heslo se dá snadněji rozluštit a prolomit. Nepoužívejte proto slova nebo čísla, která mají souvislost s vámi nebo vašimi rodinnými příslušníky, jejich datem narození či telefonním číslem apod. Heslo si zapamatujte, nezapisujte si jej společně s dalšími identifikačními údaji a nikomu je nesdělujte. Nepovolujte v nastavení počítače zapamatování hesel.

Jaká máte práva?

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit

Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce (Hana Svobodová, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5, info@abby-kosmetika.cz

Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Cookies - co to je a k čemu slouží?

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies. Cookies používají téměř všechny internetové stránky - obecně jde o užitečnou službu, která zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Abychom vám mohli poskytovat lepší a osobnější služby, potřebujeme informace o tom, jak naše internetové stránky používáte. Tyto údaje se získávají pomocí malých textových souborů, tzv. cookies, které obsahují malé množství informací a prostřednictvím internetového serveru jsou ukládány do vašeho počítače či jiného zařízení. Váš internetový prohlížeč pak při každé následující návštěvě dané internetové stránky posílá soubory cookies zpět na tuto stránku, díky čemuž vás internetová stránka rozpozná a vzpomene si například na vaše uživatelské preference.

V e-shopu Abby kosmetika používáme nezbytně nutné cookies, které vám umožňují procházet naše internetové stránky a využívat jejich funkce, jako například přístup do sekce chráněné heslem a zobrazení obsahu pouze pro registrované uživatele. Používáme také funkční cookies, které uchovávají informace o vašich preferencích při procházení internetových stránek a umožní nám tyto internetové stránky přizpůsobit jednotlivým uživatelům. V žádném případě ale prostřednictvím cookies nesbíráme informace mající povahu vašich osobních údajů nebo umožňující jakýmkoliv způsobem identifikovat vaši osobu. Všechny tyto údaje jsou anonymní a nejsou používány k jiným účelům.

Většina prohlížečů nabízí možnost cookies neakceptovat, mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Moderní prohlížeče umožňují také zapnout funkci anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech. Prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče tedy máte kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách. Elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně. Proto e-shop Abby kosmetika využívá soubory cookie pro zlepšení uživatelského rozhraní a správného zobrazování stránek. Návštěvou internetových stránek e-shopu www.abby-kosmetika.cz souhlasíte s používáním souborů cookie, o jejichž používání jste informováni v info-liště.

Platné od 19.6.2008

Aktualizace 10. 1. 2014

Aktualizace 25. 9. 2015

Aktualizace 25. 5. 2018

Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že jste spotřebitel a chcete odstoupit od smlouvy)

 Abby kosmetika

 

Oznámení o odstoupení spotřebitele od smlouvy

Adresát / prodejce : Hana Svobodová, Abby kosmetika, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

……………………………………………………….………………………………………………

 

Datum objednání zboží ……………………………………………………………………...…….

 

Jméno a příjmení spotřebitele ..…………………………………………………………………...

 

Adresa spotřebitele...……………………………………………………………. ………………...

………………………………………………………………………………………………… ……

 

Číslo objednávky …………………………………………………………………………………...

 

Číslo prodejního dokladu ………………………………………………………………..………...

 

Kupní cena má být vrácena

-bezhotovostním převodem na bank. účet číslo .............................................. /.............................

-jiným způsobem – uveďte ……………….……………………………………………………….

 

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

                                                       

                                                                                     ………………………………………………

 

 Datum                                                                         ..……………………………………………..

 

 

 

Kontakt na prodejce: e-mail info@abby-kosmetika.cz, telefon 733 708 699

 

Hana Svobodová, Abby kosmetika, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5. 

 

U nás nakupujete bezpečně

U nás nakupujete bezpečně

Náš e-shop má na Heuréce samá skvělá hodnocení zákazníků

Garantujeme výměnu a vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dní po obdržení zásilky.

SSL Certifikát

Zásady ochrany osobních údajů. 

Nakupujte bezpečně, spolehlivě a s jistotou!

Nevíte si rady? Nevíte si rady?

Kontaktujte nás.

Telefon 733 708 699,

info@abby-kosmetika.cz

 

 

 

TOPlist
Předvolby soukromí

Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení

Ukončení provozu e-shopu k 26. 12. 2022

OD 26. 12. 2022 JE E-SHOP DEFINITIVNĚ UZAVŘEN.

PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, REKLAMACE APOD. NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE 

NA E-MAILU info@abby-kosmetika.cz