GDPR - jak chráníte mé osobní údaje?

Chráníme vaše data

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a v souladu s našimi Obchodními podmínkami.

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání. Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je Hana Svobodová, Abby kosmetika, IČ 69831211, DIČ CZ6857161300 se sídlem Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5, Česká republika (dále jen: „správce"). E-mail správce je: info@abby-kosmetika.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.

Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah).
Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti.
V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a konání dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Jaká data od vás můžeme požadovat?

Pro vyřízení vaší objednávky od vás potřebujeme znát jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, e-mail a telefonní číslo, abychom s vámi mohli komunikovat a zakázku vyřídit k vaší naprosté spokojenosti. V případě vyzvednutí objednávky uhrazené předem převodem na účet, při vyzvednutí zboží pro někoho jiného nebo při proplacení dobropisu od vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu. Bez jeho předložení vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat.

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání či využívání našich služeb a produktů, rozdělujeme do dvou skupin:

- anonymizované
- neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Jsou to zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference apod. - tyto údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu atd. - tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňujících požadavky na GDPR a na interním firemním úložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Pro vyřízení vaší objednávky a dodání zboží na vámi určené místo s vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje, které získáme vaší registrací (buď jednorázovou nebo trvalou). Tato data můžete po přihlášení se k svému účtu na stránkách www.abby-kosmetika.cz editovat nebo mazat. Pokud chcete vaši registraci zcela zrušit, pošlete nám prosím e-mail na naši adresu info@abby-kosmetika.cz

Neshromažďujeme žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy nám tato data poskytnete sami dobrovolně svojí registrací za účelem využívání služeb internetového obchodu www.abby-kosmetika.cz, účastníte se průzkumů, hlasování, máte zájem o zasílání našich "Novinek" apod. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou nikdy předány ani prodány třetí straně a vždy s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Na stránkách e-shopu www.abby-kosmetika.cz si vyhrazujeme právo provádět analýzy o chování uživatelů a návštěvníků našich stránek, jako například měření návštěvnosti, měření počtu uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, a to vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.

Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu.

Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb, uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Odběr Novinek

V případě zájmu o odběr našich Novinek potřebujeme znát vaši e-mailovou adresu, jejímž jste majitelem, a váš souhlas s odebíráním Novinek. Tyto informace shromažďujeme pouze z toho důvodu, abychom vám mohli Novinky zasílat a měli zaevidován váš souhlas. Data nebudou poskytována třetím osobám. Objednávku Novinek a souhlas s uložením vaší e-mailové adresy můžete samozřejmě kdykoliv zrušit (o tomto Vašem požadavku nás můžete informovat e-mailem na adrese info@abby-kosmetika.cz).

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran

V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nikomu je nesdělujeme. Výjimkou je tedy předání e-mailu zákazníka po uskutečnění objednávky provozovateli portálu Heureka pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky" a předání jména a příjmení, adresy, e-mailu a telefonního čísla zákazníka po uskutečnění objednávky společnosti Česká pošta a to pouze v případě, kdy zákazník zvolí zaslání zboží Českou poštou.

Na e-mailovou adresu kupujícího bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán provozovatelem portálu Heureka odkaz na dotazník, ve kterém může kupující hodnotit kvalitu služeb e-shopu www.abby-kosmetika.cz, s čímž kupující výslovně souhlasí. Na mailovou adresu zákazníka a na mobilní telefon zákazníka (ve formě SMS) budou odeslány Českou poštou údaje o odeslání, doručování, respektive uložení balíčku, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám jde vždy jen o poskytnutí údajů v nezbytném rozsahu, a to pouze důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
zajišťující marketingové služby,
zajišťující účetní služby.

Jak můžete chránit své údaje vy sami?

Zvolte si silné heslo. Jednoduché heslo se dá snadněji rozluštit a prolomit. Nepoužívejte proto slova nebo čísla, která mají souvislost s vámi nebo vašimi rodinnými příslušníky, jejich datem narození či telefonním číslem apod. Heslo si zapamatujte, nezapisujte si jej společně s dalšími identifikačními údaji a nikomu je nesdělujte. Nepovolujte v nastavení počítače zapamatování hesel.

Jaká máte práva?

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit

Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce (Hana Svobodová, Raichlova 2610/11, 155 00 Praha 5, info@abby-kosmetika.cz)

Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

U nás nakupujete bezpečně

U nás nakupujete bezpečně

Náš e-shop má na Heuréce samá skvělá hodnocení zákazníků

Garantujeme výměnu a vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dní po obdržení zásilky.

SSL Certifikát

Zásady ochrany osobních údajů. 

Nakupujte bezpečně, spolehlivě a s jistotou!

Nevíte si rady? Nevíte si rady?

Kontaktujte nás.

Telefon 733 708 699,

info@abby-kosmetika.cz

 

 

 

TOPlist
Předvolby soukromí

Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení

Ukončení provozu e-shopu k 26. 12. 2022

OD 26. 12. 2022 JE E-SHOP DEFINITIVNĚ UZAVŘEN.

PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, REKLAMACE APOD. NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE 

NA E-MAILU info@abby-kosmetika.cz